Bootstrap je besplatan front-end okvir (framework). Omogućuje brzu i jednostavnu izradu responzivnih web stranica primjenjujući Mobile first pristup.
Sadrži predloške dizajna temeljene na CSS, HTML i Javascript tehnologijama. Komponente koje možete koristiti su npr.: navigacija, obrasci, gumbi, karusel, modalni prozor, jumbotron, …
Za početni dokument koristimo CDN (content delivery network: zemljopisno distribuirani poslužitelji) ili preuzmemo datoteke sa getbootstrap.com.
Link za početni predložak: Documentation – Starter template.
Blok elementi se prikazuju uvijek u novom retku. Promjena rasporeda može se napraviti pomoću float/clear tehnika, CSS3 flexbox, Bootstrap grida.
Mreža ili grid omogućuje potpunu i brzu prilagodbu uređaju. Bootstrap grid ima 12 stupaca koje možete rasporediti ovisno o korištenim klasama. Više pogledajte u videu ili pdf-u
Više i na

https://bit.ly/bootstraphr