Vektor – slijedni niz podataka istog imena i zajedničkog tipa, a pristupamo im po indeksima.
Za korištenje vektora u C++-u potrebno je:   #include <vector>
Osobine
•    Vektor je objekt koji sadrži niz objekata iste veličine
•    Elementi počinju s indeksom 0. Elementima se pristupa v[0], v[1], v[2], ...
Zadnji je v[v.size()-1] a ne v[v.size()].
•    Novi element može se postaviti na kraj "push"
•    Zadnji element može se uzeti s vektora "pop"
•    Vektor može mijenjati veličinu (velicina= v.size() )
•    Vektor može biti prazan  - v.empty() je true.
 vector <int> v;   int broj;    int elemenata;  
 cout <<"elemenata? ";    cin >>elemenata;   
for (int i=0;i<elemenata;i++)  //može i while petlja    {        cout <<"Molim broj";      cin>>broj;       v.push_back(broj);   //može i v[i]=broj;     }     int sum=0;    
   sort (v.begin(), v.end());   
for(int i=v.size()-1; i>=0; i--) cout <<v[i]<< " ";
for(int i=0; i<v.size(); i++) cout << v[i] << " “;
cout << "Ima " << count (v.begin(), v.end(), 5)<< " petica!" << endl;   
cout << "Najmanji:"<< *min_element (v.begin(), v.end());
cout << "Najveći:"<< *max_element (v.begin(), v.end());
}

Funkcija koja dodaje riječi u vektor:

void dodaj_rijec(vector<string> &vs, string s)
// funkcija mijenja vektor                 
 // poziv po referenci void dodaj (vector <string> &vs, string s)
{
       bool ima=false;
      for (int j=0; j<vs.size(); j++) if (s==vs[j]) ima=true;
       if (ima==false)vs.push_back(s);
 }

string s;
    vector <string> v;
    getline(cin, s);
    v.push_back(s);
    for (int i=0; i<10; i++)
    {
       getline(cin, s);
        dodaj (v, s);
     }
     for (int i=0; i<v.size(); i++)cout<<v[i]<<" ";